S19 Międzyrzec Podlaski

Zakres robót

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy). Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S19 leżącej w korytarzu
komunikacyjnym VIA CARPATIA, przebiegającym m.in. przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry i docelowo na południe Europy. Zlokalizowany jest w województwie lubelskim, powiecie bialskim, na terenie gminy wiejskiej i miejskiej Międzyrzec Podlaski.  Łączna długość odcinka objętego budową wynosi około 13,7 km.

Parametry techniczne drogi ekspresowej:

Przekrój dwujezdniowy2×2
Klasa technicznaS (droga ekspresowa)
Prędkość projektowa Vp100 km/h
Liczba pasów ruchu2 x 2 x 3,5 m
Szerokość pasa ruchu3,5 m
Szerokość pasa dzielącego5 m
Szerokość opaski0,5 m
Szerokość pasa awaryjny2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia
Kategoria ruchuKR 6
Obciążenie nawierzchni115 kN/oś
Skrajnia pionowa5,0 m
Pochylenie poprzeczne2,5%

W ramach realizacji Projektu wykonane zostanie m.in.:

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.

2. Roboty przygotowawcze.

3. Roboty drogowe w zakresie:
– budowy odcinka drogi ekspresowej długości około 17,289 km,

– budowy 2 węzłów drogowych „Międzyrzec Podlaski Północ” i „Międzyrzec Podlaski Południe”

– wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia   dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,

– przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową S19 oraz obwodnicą Międzyrzeca Podlaskiego,

– budowy systemu odwodnienia drogowego,

– budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,

– budowy wzdłuż drogi ekspresowej S19 oraz obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
– budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,

– wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Budowa obiektów inżynierskich.

5. Budowa przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.

6. Przebudowa cieków wodnych oraz istniejących u

7. Wycinka istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.

8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.

9. Przebudowa infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.

10. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.

11. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).

12. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.

13. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.

14. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.

15. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

16. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.

17. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji